TÁRSASHÁZAK felújítása pályázati kiírás

with Nincs hozzászólás

Energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást támogató társasház pályázat!

Megjelent a várva várt Panelprogram folytatása, azaz a társasházak számára kiírt pályázat, nemcsak panel- hanem téglaépítésű társasházak részére is.

Pályázat célja

Energiamegtakarítást eredményező, komplex felújítást célzó beruházások támogathatóak.

Pályázók köre

692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak

593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

Speciális feltételek

Pályázattal érintett épületek köre:

  • minimum 5, maximum 60 lakással rendelkező,
  • 1946. után, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedély alapján épült,
  • távfűtéssel, házközponti fűtéssel, lakásonként egyedi fűtéssel rendelkező

laképületek

Amennyiben egy épület/épületrész a beruházást megelőzően nem éri el a C minősítési osztályt, a beruházás befejezésével legalább a C minősítési osztályba sorolhatóvá kell válnia.

Amennyiben egy épület/épületrész a beruházást megelőzően eléri a C minősítési osztályt, a beruházás megvalósításával legalább két minősítési osztállyal javulnia kell a besorolásának, illetve a fejlesztésnek kötelezően megújuló energia alkalmazásával kell megvalósulnia.

Támogatható tevékenységek köre

  1. Szekértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási költségek
  2. Felújítási költségelemek:

a) Homlokzati nyílászárók energiamegtakarítást eredményező cseréje (FIGYELEM! nyílászárók felújítása támogatható)

b) Homlokzatok és záró födémek hőszigetelése

c) Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása:

–          Távfűtéssel illetve házközponti fűtéssel ellátott ingatlanok

–          Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok

d) A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

Nem támogatható tevékenységek:
A konstrukció keretében az épületbővítésekkel, -átalakításokkal, -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek.

Támogatás formája, mértéke, összege

Az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re:

  • 750 forint Homlokzati nyílászárók cseréjét és Homlokzatok/Záró födémek hőszigetelését is megvalósító beruházások esetén;
  • 950 forint Megújuló energia hasznosítást elősegítő beruházások esetén;
  • 450 forint a fentiekbe nem tartozó beruházások esetén.

Fentieken túlmenően az egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek lakásonkénti kondenzációs gázkazáncseréjéhez további 150.000 forint támogatás adható lakásonként. DE a pályázattal elnyerhető támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek (támogatható munkák) maximum 50%-át.

Kizáró okok

a) megkezdett beruházáshoz;

b) olyan beruházáshoz, melynek műszaki tartalma a támogatható tevékenységek köre fejezetben meghatározott tartalommal nem azonosítható, az azokhoz kapcsolódó feltételeknek nem tesz eleget;

c) olyan épület korszerűsítéséhez, mely nem felel meg a pályázattal érintett épületek köre fejezetében meghatározott kritériumoknak;

d) olyan épület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van.

Nem nyújthat be pályázatot az a pályázó, amely:

a) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;

b) magyar adószámmal nem rendelkezik;

c) nem tartozik a pályázó szervezetek köre fejezetben felsorolt pályázni jogosultak körébe;

d) a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;

e) ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét;

f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a támogatás a Támogatottat nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Támogatottat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül;

g) a korábbi években meghirdetett bármely Minisztérium által, illetve további állami költségvetési forrásból finanszírozott, valamint európai uniós forrásból finanszírozott energiatakarékossági programban támogatást nyert, de támogatásától a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a pályázó hibájából eredően az NFM vagy jogelődje elállt, vagy a beruházást a pályázó önhibájából nem valósította meg;

h) a pályázat benyújtását megelőző 10 évben a pályázatban jelölt műszaki tartalommal pályázaton és a beruházás helyeként megjelölt ingatlan vonatkozásában támogatást nyert el.

 

Pályázat benyújtása

2015. április 30. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.